Podnebno ogledalo 2020 – predstavitev uspešnosti izvajanja ukrepov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov za leto 2019

Apr 24, 2021 | Novice, Raziskave in statistike

Publikacija Podnebno ogledalo 2020, ki je bila pripravljena v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050, vsebuje glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za leto 2019 v Sloveniji. V tokratnih novicah se bomo posvetili pregledu doseganja zastavljenih ciljev za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu. Kazalniki in cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov so bili opredeljeni v dokumentu Operativni program ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020.

Monitoring zastavljenih ciljev v kmetijskem sektorju je bil opravljen na podlagi petih kazalcev:

  • povečanje učinkovitosti reje domačih živali,
  • racionalno gnojenje kmetijskih rastlin z dušikom,
  • površine njiv in vrtov v ukrepih, ki zahtevajo gnojenje na podlagi hitrih talnih ali rastlinskih testov,
  • površina zemljišč v ukrepu Ekološko kmetovanje ter
  • bruto bilančni presežek dušika.

Rezultati kažejo, da je Slovenija pri izvajanju ukrepov in doseganju zastavljenih ciljev učinkovita, saj je ob koncu leta 2019 izpolnjevala ali pa presegala cilje pri treh od petih kazalnikov. Z vidika bruto bilančnega presežka dušika je bila ciljna vrednost 53 kg N/ha v povprečju zadnjih petih let dosežena. Dobre novice se kažejo tudi iz merjenja površine zemljišč, ki so podvržene ekološkemu kmetovanju, saj se površina le-teh povečuje hitreje, kot je bilo to opredeljeno v Operativnem programu. Tudi površine njiv in vrtov v ukrepih, ki zahtevajo gojenje na podlagi hitrih talnih ali rastlinskih testov so v obdobju od 2016-2019 znatno presegle zastavljeno ciljno vrednost.

Z vidika učinkovitosti reje domačih živali trend zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v obdobju 2005-2018 ni bil zaznan je pa mogoče pričakovati, da bodo ukrepi za racionalnejšo rabo dušika v kmetijstvu porabo dušika iz mineralnih gnojil zadržali pod 28.000 ton na leto in bo cilj na tem področju v prihodnosti tudi dosežen.

Slika 1: Dosežene vrednosti kazalcev na področju kmetijstva, prikazane glede na letne ciljne vrednosti v opazovanem letu 2018 in glede na ciljne vrednosti v letu 2020. Prikazane so relativne vrednosti kot odstotek potrebnega napredka v obdobju 2012 – 2020.

vir: Podnebno ogledalo kmetijstvo 2020: Poročilo C4.1,Vol. 3, Zvezek 4, št. poročila IJS-DP-13187