Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3)

Feb. 2022

Vsebina razpisa: Predmet javnega razpisa so izgradnje energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode na območjih, ki imajo obremenitev vode pod 2000 populacijskih enot.

Ali sem upravičen do sredstev iz javnega razpisa? Za namen operacije Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE je končni prejemnik  oziroma investitor lahko občina, ki upravlja s sistemom za odvajanje in čiščenje vode oziroma vodilna občina v projektu, ki se z ostalimi občinami dogovori o izvajanju projekta na sistemu, ki leži med občinami. Za potrebe izvajanja projekta občine sklenejo medobčinsko pogodbo o načinu izvajanja in po potrebi tudi skupnega sofinanciranja projekta.

Kaj so upravičeni stroški po tem projektu? V okviru javnega razpisa so upravičeni naslednji stroški:

  • novi sistemi odvajanja in čiščenja s pridobljenim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem,
  • stroški v opremo za energijske prihranke, merilne in nadzorne sisteme na sistemu za odvajanje in čiščenje odpadne vode (fotovoltaika, nove črpalke, senzorji, merilna in regulacijska tehnika, računalniško podprto krmiljenje za optimalno upravljanje…).

Koliko sredstev lahko pridobim? Minimalna višina dodeljenih sredstev je 100.000,00 EUR, maksimalna pa 1.000.000,00 EUR. Spodnja meja vrednosti projekta za sofinanciranje je  200.000 EUR. Projekt se sofinancira v višini 50% sredstev iz sklada Nacionalnega programa za okrevanje in odpornost.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Popolne vloge bodo razvrščene po vrstnem redu prispetja popolnih vlog, do porabe sredstev za operacijo oziroma najkasneje do 31.12.2023. Razen vrstnega reda prispetja popolnih vlog ni dodatnih meril za razvrščanje vlog.