Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2021

May. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpis, preko katerega lahko pridobite finančno pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetij zaradi škodnega dogodka, ki je prizadel nosilca ali člana kmetije.

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa? Do sredstev iz razpisa ste upravičeni v kolikor se v okviru kmetijskega gospodarstva ukvarjate s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov, ob tem pa morate izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • škodni dogodek je prizadel nosilca ali člana kmetije, ki je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti. V primeru smrti in invalidnosti mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti na dan smrti oziroma na datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti. V primeru začasne nezmožnosti za delo pa mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti celotno obdobje, za katero uveljavlja finančno pomoč iz naslova tega javnega razpisa,
  • škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na ta javni razpis. Dan škodnega dogodka je v primeru smrti datum smrti, v primeru invalidnosti datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti, v primeru nezmožnosti za delo pa datum zadnje začasne nezmožnosti za delo, ki je razviden iz izreka odločbe o začasni nezmožnosti za delo,
  • dohodek nosilca ali člana kmetije, ki ga je prizadel škodni dogodek, ni presegal višine minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo, pri čemer se upošteva dohodek iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine.

Koliko sredstev lahko pridobim? Finančna pomoč v obliki nefinančnih sredstev v okviru tega razpisa je dodeljena v obliki nefinančnih sredstev in znaša:

  • 3.000 evrov za primer smrti,
  • 3.000 evrov za primer l. kategorije invalidnosti,
  • 2.200 evrov za primer ll. kategorije invalidnosti.

Nepovratna sredstva sese lahko dodelijo le za neprekinjeno obdobje ugotovljene nezmožnosti za delo, ki mora trajati od najmanj šest do najdlje dvanajst mesecev (šteto od nastanka škodnega dogodka), pri čemer mora število priznanih ur nezmožnosti za delo v tem obdobju znašati najmanj 1.460 ur. V primeru priznane začasne nezmožnosti za delo se prizna največ osem ur dnevne nezmožnosti za delo.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Na razpis se morate prijaviti najkasneje do 30.12.2021.