Javni poziv “Varovanje inovacijskega potenciala”

Oct. 2021

Vsebina razpisa: Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala – dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja v obdobju upravičenosti stroškov.Raziskovalec bo moral biti zaposlen za polni delovni čas in biti 100 % angažiran na raziskovalno razvojnem delu za razvoj novih ali znatno izboljšanih proizvodov, storitev in/ali procesov prijavitelja.

Raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost prijavitelja se uvršča v vsaj eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4 in prispeva tudi k digitalnemu ali zelenemu gospodarstvu.

Sedaj veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja tega javnega poziva, opredeljuje sledeča prednostna področja:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Trajnostni turizem
6. Tovarne prihodnosti
7. Zdravje – medicina
8. Mobilnost
9. Razvoj materialov kot končnih produktov

Ali sem upravičen do sredstev iz javnega razpisa? Do sredstev iz razpisa ste upravičeni, v kolikor ima vaše podjetje sedež v Republiki Sloveniji, se ukvarjate z gospodarsko dejavnostjo in ste organizirani kot gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga. Ob izpolnjevanju obeh navedenih pogojev prav tako ne smete imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, SPIRIT, Slovenski regionalno razvojni sklad…) ter neporavnanih obveznosti iz naslova prispevkov za zaposlene, v preteklosti pa pri vas v okviru sofinanciranja projektov iz javnih sredstev niso bile ugotovljene večje nepravilnosti. Celotni seznam pogojev, ki jih je potrebno izpolnjevati, je naveden v poglavju 5.1 in 5.2 javnega razpisa.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? Upravičeni stroški dela zaposlenega raziskovalca so stroški plače in prispevkov prijavitelja za zaposlenega raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi, na raziskovalno-razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja v obsegu polne zaposlitve, ki bodo nastali v obdobju upravičenosti stroškov.

Koliko sredstev lahko pridobim? Intenzivnost pomoči ne glede na vrsto raziskav (industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) in ne glede na velikost podjetja (veliko podjetje, srednje veliko podjetje, malo podjetje ali mikro podjetje) je 24 %. Višina sofinanciranja projekta znaša največ do vključno 9.991,90 EUR. Obdobje upravičenosti stroškov je največ 12 mesecev (neprekinjeno), koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2022 in 2023.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Spletna aplikacija javnega poziva za pripravo in oddajo vlog bo odprta:

1. rok za oddajo vlog: od 11. 10. 2021, 10:00 do 15. 11. 2021,13:00 (CET – Central European Time),
2. rok za oddajo vlog: od 9. 5. 2022, 10:00 do 31. 5. 2022,13:00 (CET – Central European Time).