Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje 2022 – 2025

Sep. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje 2022 – 2025, katerega cilj je povečanje dostopnosti do kakovostnih javnih kulturnih dobrin s  podporo programom izvajalcev javnih kulturnih programov na področju umetnosti, katerih dosedanje delovanje na nacionalni ravni bo prepoznano kot vrhunsko oziroma nujno potrebno za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin.

Ali sem upravičen do sredstev iz javnega razpisa?  Do sredstev po tem razpisu ste upravičeni v kolikor ste nevladna kulturne organizacija, registrirana za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in ki že delujete na področju razpisa in izpolnjujete splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu, med drugim tudi naslednje pogoje:

 • imate sedež v Republiki Sloveniji,
 • organizacija je bila ustanovljena s strani izključno domačih ali tujih fizičnih ali pravnih oseb zasebnega prava,
 • ste nepridobitni,
 • ste neprofitni,
 • ste neodvisni od drugih subjektov,
 • niste organizirani kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica,
 • se presoja v skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? Upravičeni stroški po tem razpisu so:

 • splošni stroški delovanja,
 • stroški dela zaposlenih,
 • programski materialni stroški,
 • stroški nakupa opreme in investicijskega vzdrževanja, vezani na izvedbo programa.

Koliko sredstev lahko pridobim? Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 3.817.000,00 EUR na letni ravni.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Skrajni rok za prijavo na razpis je 11.10.2021.