Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

Nov. 2021

Vsebina razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Predmet sofinanciranja so finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire in v širitev sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije.

Ali sem upravičen do sredstev iz javnega razpisa? Do sredstev ste upravičene vse gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, ter zadruge.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? V okviru razpisa lahko pridobite sredstva za:

 • stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
 • stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
 • postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli;
 • stroški solarnega sistema, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije, hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema;
 • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav. Upravičeni nameni po tem javnem razpisu so:

 • izgradnja sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW;
 • širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
 • v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Koliko sredstev lahko pridobim? Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev (državna pomoč) za izvedbo posamezne operacije znaša, v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov, največ:

 • 35 % za velika podjetja,
 • 45 % za srednja podjetja,
 • 55 % za mala podjetja in mikro podjetja.

Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Rok za prijavo na razpis je 3.2.2022 do 23:59.