Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Jun. 2021

Vsebina razpisa: Vsebina razpisa se nanaša na sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Projektni predlogi se morajo nanašati le na enega izmed spodaj navedenih rezultatov in le na en neposredni učinek:

  • programsko področje obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti ter energetske varnosti. Neposredni učinki se morajo kazati v obliki boljše usposobljenosti za razvoj manj uveljavljenih obnovljivih virov energije ter vzpostavljeni proizvodnji energije iz manj uveljavljenih obnovljivih virov;
  • programsko področje blaženja posledic podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Neposredni učinki se morajo kazati v obliki izvedenih ukrepov za izboljšanje regionalne trajnostne mobilnosti, izdelanih mobilnostnih načrtov za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa.

Izbrani projekti bodo sofinancirani iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021 ali Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (2014 – 2021) ter pripadajoče slovenske udeležbe.

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa? Upravičenci do sredstev po tem javnem razpisu se delijo na nosilce projekta in partnerje projekta. Za upravičenega prijavitelja (tj. nosilca projekta) šteje vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna / nepridobitna dejavnost).

Za upravičenega partnerja v projektu šteje vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji ali v eni od držav donatoric, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna / nepridobitna dejavnost)

Podrobnejši pogoji za prijavo so navedeni v sklopu razpisne dokumentacije.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? Upravičeni so zlasti naslednji izdatki za projekte:

  • stroški osebja, ki sodeluje pri projektu,
  • posredni stroški pri projektih (režijski stroški)
  • pisarniški in administrativni stroški,
  • potni stroški in dnevnice osebja, ki sodeluje pri projektu, v obliki pavšalnega zneska,
  • stroški potrošnega materiala in zalog,
  • stroški nove ali rabljene opreme,
  • stroški nakupa zemljišč in nepremičnin (vključno s stroški gradnje/obnove),
  • stroški, ki izhajajo iz drugih pogodb, ki jih je sklenil nosilec projekta ali projektni partner za namen izvedbe projekta, – stroški, ki izhajajo neposredno iz zahtev določenih v pogodbi o dodelitvi sredstev.

Koliko sredstev lahko pridobim? Za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu je namenjenih 15.564.705 EUR, pridobite pa lahko do 100% sofinanciranja vseh upravičenih stroškov.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Skrajni rok za prijavo je 30.9.2021.