Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021 – 2022

May. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis, preko katerega lahko pridobite sredstva za vzpostavitve in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021 – 2022. Cilji javnega razpisa so doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju lesarstva, doseganje večje konkurenčnosti podjetij na področju lesarstva ter podpirati izmenjavo znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra.  V okviru razpisa so predvideni:

  • vzpostavitev in delovanje enega kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu,
  • 1000 vključitev v programe usposabljanja,
  • vsaj 10 izboljšav poslovnih procesov vključenih podjetij,
  • večja dodana vrednost v vključenih podjetjih,
  • pripraviti 1 program usposabljanja

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa? Prijavitelji na razpis so lahko partnerstva in konzorciji, ki vključujejo najmanj 10 mikro, malih ali srednje velikih panožnih podjetij (natančnejša opredelitev pogojev je navedena v razpisni dokumentaciji in sicer v  poglavju “Posebni pogoji za prijavitelje”.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? V okviru razpisa lahko pridobite sofinanciranje za stroške:

  • plač in drugih povračil stroškov dela zaposlenih na projektu za delo do 2 zaposlitev za polni delovni čas (160 ur na posameznega zaposlenega za posamezni mesec, pri čemer kvoto ur posamezne osebe ni možno deliti na več oseb) na podlagi standardnega stroška na enoto, ki znaša 20 EUR/uro in sicer za: a) vsebinsko vodenje projekta (npr. priprave in izvajanja načrta usposabljanj, pomoč pri diagnostiki potreb podjetij po usposabljanjih in izboljšavah, zagotavljanje kakovosti notranjih usposabljanj in svetovanj, spremljanje napredka zaposlenih …) in b) administrativno in finančno vodenje projekta;  c) strokovno vodenje projekta z izvedbo usposabljanj in aktivnosti vpeljave upravičenih vsebin v vključena podjetja;
  • posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov dela;
  • stroški poti vezanih na usposabljanje kot navedeni v točki 13. c;
  • usposabljanja in svetovanja, ki vključujejo stroške usposabljanja in uvajanja vsebine usposabljanja v prakso podjetij:

Koliko sredstev lahko pridobim? V letu 2021 je v okviru tega razpisa predvidenih 250.000 EUR sredstev.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Rok za prijavo na razpis je 7.6.2021.