Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Mar. 2022

Vsebina razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Ali sem upravičen do sredstev iz javnega razpisa? Do sredstev javnega razpisa ste upravičeni v kolikor spadate v skupino podjetij MSP, imate registrirano naslednjo glavno ali druge dejavnosti za obdelavo in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva (SKD C16) ali oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic). Zraven omenjenih pogojev morate izpolnjevati tudi posebne pogoje, ki so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? V okviru tega razpisa lahko upravičite naslednje stroške:

  • stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…; pri tem prijavitelj sledi načelom trajnostne gradnje),
  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb; pri tem se sledi načelom snovno-energetske učinkovitosti oz. uporabi najboljše razpoložljive tehnologije),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta,

Koliko sredstev lahko pridobim? Višina sredstev, ki jih lahko pridobite, je odvisna od velikosti podjetja ter območja, v katerega spadate (območja se definirajo v skladu z Uredbo o karti regionalne pomoči za obdobje 2022-2027):

Velikost podjetja območja »a« območja »c«
Srednja največ 40 % največ 25 %
Mikro in mala največ 50 % največ 35 %

 

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? V okviru razpisa je predvidenih več rokov za oddajo in sicer: 1.9.2022, 20.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024 in 26.8.2024.