Javni razpis za ukrep ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Dec. 2021

Vsebina razpisa:  Vsebina razpisa se nanaša na financiranje operacij, katerih predmet so naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev.

V okviru razpisa se financirajo tudi naložbe v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti ribičev.

Ali sem upravičen do sredstev iz javnega razpisa? Upravičenci po tem razpisu so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča. Posebni pogoji so navedeni v 5. poglavju razpisne dokumentacije.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? 

Upravičeni stroški so stroški naložb v izboljšanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter mest iztovora, in sicer:

 1. gradbena in obrtniška dela za izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev, prispevanje k varstvu okolja, povečanje energetske učinkovitosti, povečanje kakovosti, nadzora in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter za zbiranje odpadkov, vključno z morskimi odpadki – upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
 2. naprave in oprema za izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev, prispevanje k varstvu okolja, povečanje energetske učinkovitosti, povečanje kakovosti, nadzora in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter za zbiranje odpadkov, vključno z morskimi odpadki, namenjene izključno ribiškemu pristanišču:
 • naprave in oprema za manipulacijo s tovorom v ribiškem pristanišču (viličarji);
 • tekoči trakovi (za razkladanje ribiških proizvodov in nakladanje ledu);
 • prostori ali zabojniki za shranjevanje ribolovne opreme, ribiških proizvodov in delovnih pripomočkov in opreme v ribiškem pristanišču;
 • naprave in oprema za povečanje kakovosti, nadzora in sledljivosti iztovorjenih ribiških proizvodov v ribiškem pristanišču (npr. naprave in oprema za čiščenje rib, zagotavljanje sledljivosti in označevanje);
 • naprave in oprema za povečanje nadzora iztovorjenih ribiških proizvodov v povezavi z ribiškim pristaniščem v skladu z določili Uredbe 1224/2009/ES (npr. naprave in oprema v zvezi s prvo prodajo rib);
 • naprave in oprema za sidranje in privezovanje ribiških plovil;
 • hladilnice;
 • tehtnice;
 • delovne mize;
 • naprave in oprema za popravilo ribiških plovil in ribolovnega orodja;
 • naprave in oprema za zbiranje odpadkov, vključno z morskimi odpadki;
 • naprave in oprema, namenjene varstvu okolja, vključno z varstvom narave ter varstvom morja pred onesnaženjem (npr. za preprečevanje onesnaženja morja, za izpolnjevanje priporočil iz okoljskega poročila);
 • izboljšave naprav in opreme za zagotovitev varnosti, ki presegajo zahteve slovenske zakonodaje in zakonodaje EU (izboljšave osvetlitve, sredstev in opreme za požarno varnost, stebričkov, navigacijskih luči in boj, zapornice za zagotovitev nemotenega iztovarjanja ribiških proizvodov, bokobrani za ribiško pristanišče);
 • plavajoči in drugi dostopi do ribiških plovil;
 • sanitarije za ribiče in pristojne službe v ribiškem pristanišču;
 • naprave in oprema za oskrbo z vodo, ledom in elektriko v ribiškem pristanišču;
 • naprave in oprema za oskrbo z gorivom v ribiškem pristanišču, ki povečujejo energetsko učinkovitost;
 1. naložbe v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti ribičev in delavcev v marikulturi;
 2. splošni stroški, neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, in sicer plačila projektantom, inženirjem in svetovalcem, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, plačila za svetovanje v zvezi z okoljsko trajnostjo, stroški za študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, stroški geodetskih del ter stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del ter stroški informiranja in obveščanja javnosti. Višina splošnih stroškov znaša do 10% upravičenih stroškov naložbe.

Koliko sredstev lahko pridobim? Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa, znaša 2.580.635 eurov, pri čemer mora posamezni upravičenec prispevati 10% sredstev v okviru upravičenih javnih izdatkov.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis?  Zadnji rok za prijavo na razpis je 30.9.2023 do 23:59 ure.