Javni razpis za vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti

Apr. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za javno upravo je objavilo razpis z namenom pospešitve uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev, in sicer z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.

Glavni cilj razpisa je:

 • razvoj, vzpostavitev, testiranje in uvajanje digitalnih rešitev iz različnih vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti, ki temeljijo na tehnologiji interneta stvari ter na principih interoperabilnosti in odprtih standardih, v realnem okolju z namenom nadaljnje uporabe, povezovanje teh rešitev v celovite sisteme ter povezovanje z obstoječimi konkurenčnimi rešitvami;
 • zagotovitev standardiziranega in poenotenega načina zbiranja podatkov iz posameznih projektov ter objava teh podatkov kot odprtih podatkov z namenom ponovne uporabe. Ustvarjanje novih podatkovnih virov, ki bodo pomemben vir za razvoj inovativnih rešitev;
 • izboljšanje javnih storitev za občane in druge uporabnike.

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa?  Upravičenci sredstev javnega razpisa so občine v Republiki Sloveniji, združene v posamezni konzorcij.

Kateri so upravičeni stroški?

 • sofinanciranje stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
 • sofinanciranje stroškov storitev zunanjih izvajalcev;
 • sofinanciranje investicij v neopredmetena sredstva;
 • sofinanciranje stroškov investicij v opremo, najema in zakupa opreme;
 • sofinanciranje stroškov informiranja in komuniciranja;
 • sofinanciranje ostalih stroškov delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov itd.),
  ki so nastali neposredno kot posledica izvajanja projekta.

Koliko sredstev lahko pridobim? Višina sofinanciranja posameznega projekta je omejena od najmanj 300.000,00 EUR do največ 1.000.000,00 EUR brez vključenega davka na dodano vrednost. Okvirna skupna višina sredstev za leta 2021, 2022 in 2023 znaša največ do 8.000.000,00 EUR, od tega je 46,98 % sredstev namenjenih za sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev kohezijske regije Vzhodna Slovenija ter 53,02 % sredstev namenjenih za sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev kohezijske regije Zahodna Slovenija.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis?  Roka za oddajo vlog sta 23.04.2021 in 10.09.2021.