Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

Dec. 2021

Vsebina razpisa: Razpis sofinancira naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka iz predpisa, ki ureja ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020, (v nadaljnjem besedilu: območje pojavljanja medveda in volka).

Ali sem upravičen do sredstev iz javnega razpisa? Upravičenec do podpore iz operacije naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? V okviru razpisa lahko upravičite naslednje stroške:

  • nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska;
  • stroški postavitve pašnikov in obor ter nakup pripadajoče opreme za nadzorovano pašo domačih živali oziroma rejo gojene divjadi: nakup in postavitev lesene, žičnate oziroma elektroograje in pripadajoče opreme, nakup in postavitev zaščitne mreže proti ujedam, nakup in postavitev farmskega pletiva z ojačitvijo ter pripadajoče opreme, postavitev krmišča in zavetišča na pašniku oziroma obori ter nakup pripadajoče opreme, ureditev zajetja in zbiralnika za kapnico na pašniku oziroma obori, nakup dodatne opreme za oskrbo z vodo (cisterna), premične elektromreže (visoke premične varovalne elektromreže in druge premične elektromreže) in prikolice za prevoz živali z največjo mogočo zmogljivostjo 2,6 t ter nakup žičnatih kletk in pripadajoče opreme za rejo gojene divjadi perutnine;
  • stroški pridobivanja energije iz OVE in bioplina na kmetijskih gospodarstvih;
  • prispevek v naravi kot lastno delo in material;

Koliko sredstev lahko pridobim? Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 1.000.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
  • 000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B), ter
  • 000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Vložitev vloge na javni razpis poteka od 10. januarja 2022 do vključno 13. aprila 2022, do 14. ure.