Naložbe za izboljšanje učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih

Nov. 2021

Vsebina razpisa: Na razpisu lahko pridobite sredstva za individualne in kolektivne naložbe v:

 • Ureditev gospodarskih poslopij oz. nakup pripadajoče opreme in sicer:

(i) ureditev hlevov oz. nakup pripadajoče opreme, vključno z ureditvijo skladiščnih kapacitet za živinska gnojila ter nakup kmetijske mehanizacije za namen                   hlevske reje (stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterne za gnojenje);

(ii) ureditev skladišč za krmo oziroma nakup pripadajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja krme (stroji za prekladanje                           materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija);

(iii) ureditev skladišč oziroma hladilnic za kmetijske pridelke oziroma nakup pripadajoče opreme;

(iv) ureditev objektov za shranjevanje kmetijske mehanizacije in nakup pripadajoče opreme;

 • nakup kmetijske mehanizacije za kmetovanje na gorskih območjih;
 • ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oz. gojene divjadi;
 • izvedba agromelioracij;
 • ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi;
 • ureditev trajnih nasadov;
 • ureditev cestnih, vodnih oz. vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture;
 • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika na gorskih območjih ter nakup namakalne opreme;

Ali sem upravičen do sredstev iz javnega razpisa? Osnovne razpisne pogoje izpolnjujete, v kolikor ste nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in opravljate kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? Upravičeni stroški podpore po tem razpisu so:

 • stroški ureditve objektov za kmetijsko dejavnost, nakup in namestitev oziroma vgradnja pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije in strojne opreme. Stroški ureditve dvorišč kot del ureditve objektov se priznajo samo v okviru graditve zahtevnih ali manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
 • nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin. Pri ugotavljanju višine upravičenih stroškov rabljene kmetijske mehanizacije, strojne in transportne opreme se od vrednosti novega stroja oziroma opreme odšteje amortizirana vrednost rabljenega stroja ali opreme;
 • nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska;
 • stroški postavitve oziroma obnove sadovnjakov in oljčnikov, vključno s postavitvijo nasadov jagod, razen stroški obnove nasada jagod, priprava zemljišča (odstranitev nasada, razen pri postavitvi sadovnjakov in oljčnikov, in zemeljska dela), priprava poti, nakup in posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore ter nakup in postavitev mrež proti toči. Kot postavitev sadovnjakov in oljčnikov se štejeta prva postavitev sadovnjakov in oljčnikov ter zamenjava sadnih vrst v obstoječih sadovnjakih in oljčnikih z nasadi drugih sadnih vrst. Kot obnova sadovnjakov in oljčnikov se šteje:

(i) zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj občutljive na bolezni oziroma pozebo,

(ii) zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami oziroma kloni iste sorte s seznama Sadni izbor za Slovenijo, ki ga pripravi Kmetijski inštitut Slovenije,                ali Sortne liste Republike Slovenije, ki jo izda Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR),

(iii) sprememba tehnologije pridelave (na primer gostota in število sadik na hektar, vzgojna oblika);

 • stroški postavitve oziroma obnove hmeljišč, k čemur spadajo priprava zemljišča (odstranitev nasada in zemeljska dela), ureditev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova saditev ter nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo. Če gre za naložbo v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah iz tretje alineje 4. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe, se priznajo stroški v višini, ki ustreza površini uničenih rastlin hmelja, vendar največ do višine, ki ustreza površini GERK_PID iz zapisnika iz 3. točke tretjega odstavka 15. člena te uredbe. Kot obnova hmeljišča se šteje:

(i) zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj občutljive zoper bolezni oziroma pozebo,

(ii) zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami oziroma z različnimi kloni iste sorte, s sortnega seznama hmelja, ki ga izda UVHVVR,

(iii) sprememba tehnologije pridelave (gostota in število sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.),

(iv) obnova hmeljskih žičnic,

(v) postavitev ograj za zaščito pred divjadjo;

 • stroški postavitve novih vinogradov: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup in posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore ter nakup in postavitev mrež proti toči;
 • stroški ureditve nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, priprave zemljišča (odstranitev nasada in zemeljska dela) in priprave poti, nakup in posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo ter opor, pa tudi nakup in postavitev mreže proti toči;
 • stroški postavitve pašnikov in obor ter nakup pripadajoče opreme za nadzorovano pašo domačih živali oziroma rejo gojene divjadi: nakup in postavitev lesene, žičnate oziroma elektroograje in pripadajoče opreme, nakup in postavitev zaščitne mreže proti ujedam, nakup in postavitev farmskega pletiva z ojačitvijo ter pripadajoče opreme, postavitev krmišča in zavetišča na pašniku oziroma obori ter nakup pripadajoče opreme, ureditev zajetja in zbiralnika za kapnico na pašniku oziroma obori, nakup dodatne opreme za oskrbo z vodo (cisterna), premične elektromreže (visoke premične varovalne elektromreže in druge premične elektromreže) in prikolice za prevoz živali z največjo mogočo zmogljivostjo 2,6 t ter nakup žičnatih kletk in pripadajoče opreme za rejo gojene divjadi perutnine;
 • stroški ureditve zaščite čebeljih panjev pred medvedi: nakup in postavitev žičnate oziroma elektroograje in pripadajoče opreme – pašni aparat in solarni modul, ter nakup in postavitev elektronske opreme, namenjene zvočnemu ali svetlobnemu odvračanju živali;
 • stroški naložb v pridelavo medu in drugih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic;
 • stroški naložb, namenjenih učinkoviti rabe energije;
 • stroški pridobivanja energije iz OVE in bioplina na kmetijskih gospodarstvih;
 • stroški ureditve priključkov kmetijskega gospodarstva na objekte gospodarske javne infrastrukture (cesta, objekti energetske infrastrukture, objekti za oskrbo s pitno vodo, priključek za odvajanje odpadne vode);
 • stroški izvedbe agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih, med katera spadajo pripravljalna, zemeljska, gradbena in obrtniška dela;
 • stroški ureditve ZNS in njihovih tehnoloških posodobitev, stroški izgradnje pripadajočih vodnih virov, ter nakupa in postavitve namakalne opreme;
 • stroški nakupa opreme za vnovično uporabo vode in stranskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu;

Koliko sredstev lahko pridobim? V okviru tega razpisa je predvidenih 11.910 mEUR sredstev.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Rok za prijavo na razpis je 30.12.2021 do 14. ure.