Nepovratna sredstva za naložbe v klasično akvakulturo

Jun. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je razpisalo šesti javni razpis za ukrep “Produktivne naložbe v klasično akvakulturo”, v okviru katerega lahko pridobite nepovratna sredstva za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Ali sem upravičen do sredstev iz javnega razpisa? Na razpisu lahko kandidirate vse pravne in fizične osebe, ki imate v Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov in ste organizirani kot:

 • gospodarske družbe,
 • zadruge,
 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu?

 • stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov, vezanih in potrebnih za izvajanje dejavnosti akvakulture, ki so v sklopu obrata akvakulture in za potrebe diverzifikacije;
 • stroški nakupa opreme in naprav za proizvodnjo in za potrebe diverzifikacije, nakupa pripadajoče računalniške programske in strojne opreme za računalniško vodenje proizvodnje akvakulture in za potrebe diverzifikacije;
 • pri posameznih gradbenih in obrtniških delih stroški nakupa gotovih elementov, prevoza in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del, itd.);
 • pri postavitvi linij za gojenje školjk klapavic in ostrig znaša najvišji upravičen strošek 100 eurov brez DDV za tekoči meter gojitvene linije med prvo in zadnjo bojo nosilne vrvi, pri postavitvi posod za gojenje ladink pa do 2.500 eurov brez DDV za m2 površine gojitvene posode;
 • pri nakupu strojne in transportne opreme za prevoz vodnih organizmov stroški, povezani z vključitvijo opreme v proizvodni oziroma tehnološki proces, namenjen proizvodnji akvakulture;
 • nakup transportnih sredstev (gospodarska vozila, prikolice) za transport živih proizvodov akvakulture iz lastne vzreje, s tem, da skupni strošek za nakup transportnih sredstev ne sme presegati 100.000 eurov brez DDV ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe; v primeru, da gre za gospodarsko vozilo, ki se uporablja tudi za druge namene, je opravičljiv strošek za nakup vozila le v deležu, povezanem z rabo izključno za namene prevoza proizvodov iz akvakulture;
 • nakup delovnih plovil, ki se uporabljajo izključno za potrebe akvakulture, s tem, da skupni strošek naložbe v delovno plovilo ne sme presegati 150.000 eurov brez DDV ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe;
 • stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozidanega zemljišča v vrednosti do 10 odstotkov skupnih upravičenih stroškov operacije. Pri propadajočih gradbenih lokacijah ali za nekdanje industrijske lokacije se ta odstotek poveča na 15 odstotkov.
 • stroški nakupa in namestitve opreme za bogatenje vode s kisikom, za sterilizacijo vode, hlajenje oziroma ogrevanje vode;
 • stroški izgradnje prodajalne znotraj ribogojnice za maloprodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo;
 • splošni stroški, potrebni za izvedbo operacije, ki so neposredno povezani z izvajanjem operacije do skupne vrednosti, in sicer; – do 12 odstotkov od odobrene vrednosti operacije v višini do 50.000 eurov, – do 8 odstotkov od odobrene vrednosti operacije v višini nad 50.000 eurov;
 • ne glede na prejšnjo točko je vlagatelj upravičen do največ 36.000 eurov splošnih stroškov za posamezno operacijo;
 • splošni stroški so (definicija le-teh je natančneje opredeljena v sklopu razpisne dokumentacije).

Koliko sredstev lahko pridobim? V okviru razpisa lahko pridobite sredstva v višini 50% vrednosti upravičenih stroškov operacije.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Skrajni rok za prijavo je 30.9.2023.