Nepovratna sredstva za naložbe v klasično akvakulturo

Mar. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis preko katerega lahko pridobite nepovratna sredstva za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa? Osnovne pogoje razpisa izpolnjujete vse pravne in fizične osebe, ki imate ob prijavi na razpis registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov in ste organizirani kot:

 • gospodarske družbe,
 • zadruge,
 • samostojni podjetniki posamezniki ali
 • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? V okviru tega razpisa lahko pridobite nepovratna sredstva za naslednje stroške:

 • stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov, vezanih in potrebnih za izvajanje dejavnosti akvakulture in dopolnilnih dejavnosti akvakulture, ki so v sklopu obrata akvakulture;
 • stroški nakupa opreme in naprav za proizvodnjo, nakupa pripadajoče računalniške programske in strojne opreme za računalniško vodenje proizvodnje akvakulture;
 • pri posameznih gradbenih in obrtniških delih stroški nakupa gotovih elementov, prevoza in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del, itd.);
 • pri postavitvi linij za gojenje školjk klapavic in ostrig znaša najvišji upravičljiv strošek 100 eurov brez DDV za tekoči meter gojitvene linije med prvo in zadnjo bojo nosilne vrvi, pri postavitvi posod za gojenje ladink pa do 2.500 eurov brez DDV za m2 površine gojitvene posode;
 • pri nakupu strojne in transportne opreme za prevoz vodnih organizmov stroški, povezani z vključitvijo opreme v proizvodni oziroma tehnološki proces, namenjen proizvodnji akvakulture;
 • nakup transportnih sredstev (gospodarska vozila, prikolice) za transport živih proizvodov akvakulture iz lastne vzreje, s tem, da skupni strošek za nakup transportnih sredstev ne sme presegati 100.000 eurov brez DDV ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe; v primeru, da gre za gospodarsko vozilo, ki se uporablja tudi za druge namene, je opravičljiv strošek za nakup vozila le v deležu, povezanem z rabo izključno za namene proizvodnje akvakulture;
 • nakup delovnih plovil, ki se uporabljajo izključno za potrebe akvakulture, s tem, da skupni strošek naložbe v delovno plovilo ne sme presegati 200.000 eurov brez DDV ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe;
 • stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozidanega zemljišča v vrednosti do 10 odstotkov skupnih upravičenih stroškov operacije. Pri propadajočih gradbenih lokacijah ali za nekdanje industrijske lokacije se ta odstotek poveča na 15 odstotkov.
 • stroški nakupa in postavitve zaščitnih mrež, nadstreškov ter drugih naprav za odganjanje plenilcev v naravi;
 • stroški nakupa in namestitve opreme za bogatenje vode s kisikom, za sterilizacijo vode, hlajenje oziroma ogrevanje vode;
 • stroški izgradnje prodajalne znotraj ribogojnice za maloprodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo;
 • splošni stroški, potrebni za izvedbo operacije, ki so neposredno povezani z izvajanjem operacije do skupne vrednosti, in sicer;
  – do 12 odstotkov od odobrene vrednosti operacije v višini do 50.000 eurov,
  – do 8 odstotkov od odobrene vrednosti operacije v višini nad 50.000 eurov;
 • ne glede na prejšnjo točko je vlagatelj upravičen do največ 40.000 eurov splošnih stroškov za posamezno operacijo. Splošni stroški so:
  – honorarji projektantov, inženirjev in svetovalcev, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za operacijo, ki pa ne smejo presegati treh odstotkov tistega dela naložbe, na katerega se nanaša operacija,
  – študije izvedljivosti in okoljska poročila, če se ta zahtevajo v okviru celovite presoje vplivov operacije na okolje, ki pa skupaj ne smejo presegati treh odstotkov celotne operacije oziroma vrednosti nad 20.000 eurov brez DDV,
  – stroški nadzora, kadar je ta potreben, ki pa ne smejo preseči 1,5 odstotka stroškov tistega dela operacije, nad katerim se izvaja nadzor,
  – splošni stroški, vezani na izdelavo vloge s poslovnim načrtom, vključno s študijo ekonomske upravičenosti in pripravo zahtevkov, ki so upravičeni do 5.000 eurov brez DDV in
  – stroški informiranja ter obveščanja javnosti, ki so upravičeni do 2.000 eurov brez DDV.
 • v primeru naložb v diverzifikacijo dejavnosti akvakulture so poleg vseh navedenih stroškov upravičeni stroški tudi:
  – stroški izgradnje predavalnice vključno z opremo v primeru izobraževalnih dejavnosti akvakulture in varstva okolja,
  – stroški izgradnje komercia

Koliko sredstev lahko pridobim? Na razpisu lahko pridobite nepovratna sredstva v višini do 50% vseh upravičenih stroškov investicije.Najnižji znesek podpore na posamezno vlogo znaša 3.500 EUR, najvišji znesek pa 2.500.000 EUR.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Razpis je odprt do porabe sredstev.