Nepovratna sredstva za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Mar. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpis, preko katerega lahko pridobite nepovratna sredstva za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa? Osnovne pogoje razpisa izpolnjujete vse pravne in fizične osebe, ki imate ob prijavi na razpis registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib, rakov in mehkužcev in se uvrščate v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij.

Kaj so upravičeni stroški potem razpisu? V okviru razpisa lahko pridobite nepovratna sredstva za naslednje stroške:

 • stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov, vezanih in potrebnih za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture;
 • stroški nakupa opreme in naprav za proizvodnjo, nakupa pripadajoče računalniške programske in strojne opreme za računalniško vodenje proizvodnje predelave;
 • pri posameznih gradbenih in obrtniških delih stroški nakupa gotovih elementov, prevoza in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del itd.);
 • pri nakupu strojne in transportne opreme stroški, povezani z vključitvijo opreme v proizvodni oziroma tehnološki proces, namenjen proizvodnji predelave;
 • nakup transportnih sredstev, ki so namenjena in se bodo uporabljala izključno za transport oziroma distribucijo ribiških proizvodov in proizvodov akvakulture ter proizvodov predelave iz lastne proizvodnje in predelave, s tem da skupni strošek naložbe v transportna sredstva ne sme presegati 100.000 eurov brez DDV ter ne sme presegati 20 odstotkov skupnih upravičenih stroškov operacije;
 • stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozidanega zemljišča v vrednosti do 10 odstotkov skupnih upravičenih stroškov operacije. Pri propadajočih lokacijah ali za nekdanje industrijske lokacije se ta odstotek poveča na 15 odstotkov;
 • splošni stroški, potrebni za izvedbo projekta, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta do skupne vrednosti, in sicer;
  – do 12 odstotkov od skupnih upravičenih stroškov operacije v višini do 50.000 eurov,
  – do 8 odstotkov od odobrene vrednosti operacije v višini nad 50.000 eurov;
 • ne glede na prejšnjo točko je vlagatelj upravičen do največ 40.000 eurov splošnih stroškov za posamezno operacijo;
 • splošni stroški so:
  – honorarji projektantov, inženirjev in svetovalcev, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za operacijo, ki pa ne smejo presegati treh odstotkov tistega dela naložbe, na katerega se nanaša operacija,
  – študije izvedljivosti in okoljska poročila, če se ta zahtevajo v okviru celovite presoje vplivov operacije na okolje, ki pa skupaj ne smejo presegati treh odstotkov skupnih upravičenih stroškov operacije oziroma vrednosti nad 20.000 eurov brez DDV,
  – stroški nadzora, kadar je ta potreben, ki pa ne smejo preseči 1,5 odstotka stroškov tistega dela operacije, nad katerim se izvaja nadzor,
  – splošni stroški, vezani na izdelavo vloge s poslovnim načrtom, vključno s študijo ekonomske upravičenosti in pripravo zahtevkov, ki so upravičeni do 5.000 eurov brez DDV in
  – stroški informiranja ter obveščanja javnosti, ki so upravičeni do 2.000 eurov brez DDV.

Koliko sredstev lahko pridobim? Na razpisu lahko pridobite nepovratna sredstva v višini do 50% vseh upravičenih stroškov investicije. Najnižji znesek podpore na posamezno vlogo znaša 3.500 EUR, najvišji znesek pa 2.500.000 EUR.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Na razpis se morate prijaviti do 30.9.2023.