Nepovratna sredstva za naložbe v okoljsko akvakulturo

Jun. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je razpisalo šesti javni razpis za ukrep “Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo”, v okviru katerega lahko pridobite nepovratna sredstva za naložbe v okoljsko vrzejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obostoječih obratov iz akvakulture.

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa? Na razpisu lahko kandidirate vse pravne in fizične osebe, ki imate v Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov in ste organizirani kot:

 • gospodarske družbe,
 • zadruge,
 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? 

 • stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov, vezanih in potrebnih za izvajanje dejavnosti akvakulture;
 • stroški nakupa opreme in naprav za proizvodnjo, nakupa pripadajoče računalniške programske in strojne opreme za računalniško vodenje proizvodnje akvakulture;
 • pri posameznih gradbenih in obrtniških delih stroški nakupa gotovih elementov, prevoza in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del, itd.);
 • pri nakupu strojne in transportne opreme stroški, povezani z vključitvijo opreme v proizvodni oziroma tehnološki proces, namenjen proizvodnji akvakulture;
 • nakup transportnih sredstev (gospodarska vozila, prikolice) za transport živih proizvodov akvakulture iz lastne vzreje, s tem, da skupni strošek za nakup transportnih sredstev ne sme presegati 100.000 eurov brez DDV ter ne sme presegati 50 odstotkov skupnih upravičenih stroškov operacije; v primeru, da gre za gospodarsko vozilo, ki se uporablja tudi za druge namene je opravičljiv strošek za nakup vozila le v deležu, povezanem z rabo izključno za namene prevoza proizvodov iz akvakulture;
 • nakup delovnih plovil, ki se uporabljajo izključno za potrebe akvakulture, s tem, da skupni strošek naložbe v delovno plovilo ne sme presegati 200.000 eurov brez DDV ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe;
 • stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozidanega zemljišča v vrednosti do 10 odstotkov skupnih upravičenih stroškov operacije. Pri propadajočih lokacijah ali za nekdanje industrijske lokacije se ta odstotek poveča na 15 odstotkov.
 • biofilter oziroma celoten sistem biološkega čiščenja vode, vključno s sedimentacijskim bazenom, črpalkami, cevmi, ventili, upihovalniki zraka ali kisika;
 • stroški izgradnje prodajalne znotraj ribogojnice za maloprodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo;
 • splošni stroški, potrebni za izvedbo operacije, ki so neposredno povezani z izvajanjem operacije do skupne vrednosti, in sicer; – do 12 odstotkov od odobrene vrednosti operacije v višini do 50.000 eurov, – do 8 odstotkov od odobrene vrednosti operacije v višini nad 50.000 eurov;
 • ne glede na prejšnjo točko je vlagatelj upravičen do največ 40.000 eurov splošnih stroškov za posamezno operacijo;
 • splošni stroški (definicija le-teh je natančneje opredeljena v sklopu razpisne dokumentacije).

Koliko sredstev lahko pridobim? V okviru razpisa lahko pridobite sredstva v višini 50% vrednosti upravičenih stroškov operacije.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Na razpis se morate prijaviti najkasneje do 30.9.2023.