Nepovratna sredstva za ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov po vetrolomu in žledolomu

Apr. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis, preko katerega lahko dobite nepovratna sredstva za ureditev gozdnih vlak, potrenih za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa? Osnovnim pogojem razpisa zadostujete v kolikor ste:

  • lastnik gozda, v katerem se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov,
  • lastnik gozda, ki ima za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerem se izvede ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov,
  • agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih v kolikor se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov, na zemljiščih, ki so v solastnini oz. v skupni lastnini članov agrarne skupnosti.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu?

  • stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in pripadajoče opreme;
  • prispevek v naravi kot lastno delo upravičenca za operacijo 2, ki ga neodvisno oceni ZGS, v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU;
  • splošni stroški v zvezi z izdatki, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so zlasti plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije ter plačila v zvezi s pridobitvijo presoje vplivov na okolje.

Koliko sredstev lahko pridobim? Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do vključno 370.000 EUR, od tega:

  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma skupno 70.000 EUR (sklop A),
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma  skupno 40.000 EUR (sklop B),
  • za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma skupno 170.000 EUR (sklop C),
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018 skupno 90.000 EUR (sklop D).

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Razpis je odprt do porabe sredstev