Sofinanciranje gradnje malih vetrnih elektrarn

Mar. 2021

Vsebina razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije, in sicer moči posamezne naprave večje od 50 kW do 10 MW, pri čemer v primeru istočasne prijave večih naprav skupna moč vseh lahko znaša do 10 MW.

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa? Upravičenci za prijavo na razpis so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Kateri so upravičeni stroški?  Upravičite lahko:

  • stroške zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezane z izgradnjo elektroenergetskega postroja,
  • nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne energije,
  • stroške storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Koliko sredstev lahko pridobim? Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 30 % vrednosti upravičenih stroškov operacije.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis?  Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 30. 4. 2021. Drugi in hkrati zadnji rok za oddajo vlog je 24. 9. 2021, vendar bodo vloge obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena že na prvem odpiranju.