P1 plus 2024 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Apr. 2024

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P1 plus 2024.

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami.

Namen produkta je hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP-jev za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, s poudarkom na podpori projektom na področju digitalizacije, zelenega ali krožnega gospodarstva.

Produkt je namenjen podjetjem, ki:

 • načrtujejo investicije, ki zagotavljajo rast podjetja,
 • povečujejo dodano vrednost na zaposlenega,
 • ohranjajo in/ali ustvarjajo nova delovna mesta,
 • nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita.

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi.

Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2023 in zavode)
 • da v bilanci stanja za leto 2023 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev v pozitivni vrednosti vsaj v višini 7,0% (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2024 in zavode)
 • dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« v pozitivni vrednosti do vključno 7,0 dosežen v letu 2023 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2024 in zavode)
 • ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta, najkasneje do 31.12.2025
 • izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega
 • imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost
 • imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Kreditno-garancijske linije so:

 • splošne garancije
 • garancije za projekte zelenega/digitalnega/krožnega gospodarstva
 • mikrogarancije

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti.

SPLOŠNE GARANCIJE (za projekte, ki v celoti predstavljajo investicijska vlaganja)

Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti, tehnološki razvoj ter uvedba novih poslovnih rešitev.

Upravičeni stroški: stroški materialnih in nematerialnih investicij.

Pregled kreditno-garancijskih pogojev:

 • 60 % garancija Sklada
 • maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR
 • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 0,60 %
 • ročnost kredita: 1,5 do 10 let
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

GARANCIJE ZA PROJEKTE ZELENEGA/DIGITALNEGA/KROŽNEGA GOSPODARSTVA (za projekte, ki v celoti predstavljajo investicijska vlaganja ali kombinacijo investicijskih vlaganj z obratnimi sredstvi)

Namen: spodbujanje projektov, ki izpolnjujejo kriterije zelenega/ digitalnega / krožnega gospodarstva in omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Upravičeni stroški:

 • stroški materialnih in nematerialnih investicij
 • obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30,0 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR

Pregled kreditno-garancijskih pogojev:

 • 80 % garancija Sklada
 • maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR
 • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 0,35 %
 • ročnost kredita: 1,5 do 10 let
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

MIKROGARANCIJE (za projekte, ki v celoti predstavljajo financiranje obratnih sredstev)

Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter izboljšanja financiranja obratnih sredstev.

Upravičeni stroški: obratna sredstva.

Pregled kreditno-garancijskih pogojev:

 • 60 % garancija Sklada
 • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika podjetja
 • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 0,85 %
 • ročnost kredita: 1,5 do 5 let
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

 

Kredit se lahko porabi za:

 • Investicijska vlaganja:
  • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, obnove in/ali nakupa (poslovnega) objekta;
  • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc
 • Obratna sredstva:
  • stroški materiala in trgovskega blaga,
  • stroški storitev,
  • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust).

Rok za prijavo

Javni razpis ima naslednje prijavne roke:

 • 5.2024
 • 5.2024
 • 6.2024
 • 7.2024
 • 9.2024
 • 9.2024
 • 10.2024
 • 10.2024

Javni razpis bo odprt do 15.10.2024 oz. do porabe sredstev.