P4D ReactEU – Spodbude za digitalno transformacijo mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP)

Jun. 2021

Vsebina razpisa: Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za digitalno transformacijo mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP), preko katerega lahko pridobite sofinanciranje za zagotovitev kibernetske varnosti, tehnične opremljenosti, vzpostavitev brezpapirnega poslovanja, vzpostavitev različnih naprednih analitik, nakup tehnične infrastrukture in licenc za programsko opremo ter še veliko več. Razpis zajema tudi povrnitev stroškov, ki jih boste namenili izboljšavam izkušenj vaših kupcev in dobaviteljev, vzpostavitev učinkovitih procesov za delo na daljavo, dvig digitalnih kompetenc vaših zaposlenih, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje.

Ali sem upravičen do sredstev iz javnega razpisa? Osnovne pogoje razpisa izpolnjujete, če imate najmanj 5 zaposlenih in spadate v kategorijo mikro, malih ali srednje velikih podjetij.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? V okviru razpisa lahko pridobite sredstva za povrnitev naslednjih stroškov:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije). V primeru nakupa opreme so upravičeni tudi stroški zunanjega izvajalca, povezani z aktiviranjem / instalacijo opreme v tehnološki proces;
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev, to so stroški usposabljanja in svetovanja (upravičenec lahko uveljavlja zgolj stroške storitev usposabljanja in svetovanja s strani zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga, objavljenega na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča (https://dihslovenia.si/catalog) ter ostali stroški storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije (programiranje, stroški najema računalniške strojne in programske opreme, kibernetska varnost);
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji. Upravičenec lahko uveljavlja strošek zaposlenega zadolženega za razvoj in izvedbo digitalne transformacije (zaposleni, ki razišče notranje procese).
  • posredni stroški so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije (kot na primer: stroški električne energije, stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja, stroški vode in komunalnih storitev, stroški odvoza smeti, stroški telefona, faksa in elektronske pošte, stroški poštnin in kurirskih storitev, itd.), ki predstavljajo največ 15% stroškov plač za zaposlene, skladno z Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020.

Koliko sredstev lahko pridobim? V okviru razpisa lahko pridobite med 30.000 in 100.000 EUR, pri čemer intenzivnost sofinanciranja znaša največ 60% upravičenih stroškov. Vrednost vaše investicije mora znašati najmanj 50.000 EUR.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis?  Rok za prijavo na razpis je 1.9.2021.