Sofinanciranje celovite prenove občinskih stavb

Mar. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo razpis »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v letih 2021, 2022 in 2023«, preko katerega občine lahko pridobite sofinanciranje za celovito energetsko prenovo stavb v vaši lasti.

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa? Na omenjeni javni razpis se lahko prijavijo samo občine.

Kaj so upravičeni stroški v okviru tega razpisa? V okviru javnega razpisa lahko pridobite sredstva za delno povrnitev naslednjih kategorij stroškov:

  • Stroški zunanjih izvajalcev za ureditev investicijske in projektne dokumentacije ter stroški nadzora,
  • Stroški gradnje in nakupa opreme (natančnejša opredelitev stroškov je navedena v poglavju 3.1. Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja – MZI)),
  • Stroški informiranja in komuniciranja (stroški so natančneje opredeljeni v poglavju 3.3. Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI)),
  • Stroški plač (stroški so natančneje opredeljeni v poglavju 3.4. Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb (MZI)).

Upravičeni so le stroški za del investicije, ki prispeva k neposrednemu k neposrednemu prihranku pri rabi energije in povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov v občinskih stavbah.

Koliko sredstev lahko pridobim? Na razpisu lahko dobite povrnjenih 49% upravičenih stroškov energetske prenove.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Naslednji rok za oddajo vlog je 17.5.2021, skrajni rok za prijavo pa 22.11.2021.