Sofinanciranje digitalizacije nevladnih in prostovoljskih organizacij

Jun. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov za nakup informacijsko komunikacijske tehnologije, stroškov plač in drugih povračil v zvezi z delom. Cilj razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki jih izvajajo nevladne organizacije. Te aktivnosti so:

SKLOP A:  razvoj novih ali nadgradnja obstoječih storitev s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev za učinkovitejše delovanje NVO na naslednjih področjih:

 • Sociala,
 • Zdravje,
 • Okolje, prostor in ohranjanje narave,
 • Kultura,
 • Šport in rekreacija,
 • Izobraževanje, raziskovanje in znanost,
 • Človekove pravice,
 • Informacijska družba,
 • Digitalizacija,
 • Dolgoživa družba,

SKLOP B: optimizacija procesov NVO in razširitev njihovega delovanja s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev za učinkovitejše delovanje NVO vključno z:

 • Usposabljanje svojih zaposlenih, članov in prostovoljcev za njihovo uporabo ter
 • Usposabljanje svojih zaposlenih, članov in prostovoljcev za pridobitev digitalnih kompetenc.

Ali sem upravičen do sredstev iz javnega razpisa? Do sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa so upravičene nevladne organizacije in njihovi uporabniki, zaposleni, člani in prostovoljci.

Nevladne organizacije, ki se prijavljajo na sklop A, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti morajo status nevladne organizacije v javnem interesu,
 • v letu 2019 ali v letu 2020 je organizacija imela najmanj 70.000 EUR prihodka,
 • na dan 1.2.2021 sta v organizaciji bili zaposleni vsaj dve osebi za poln ali krajši delovni čas,
 • ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun,
 • ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo,
 • ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
 • za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem razpisu, niso pridobile drugih javnih sredstev.

Nevladne organizacije, ki se kot prijavitelji prijavljajo na sklop B, morajo na dan prijave na ta razpis izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti morajo status nevladne organizacije v javnem interesu,
 • v letu 2019 ali v letu 2020 je organizacija imela najmanj 30.000 EUR prihodka,
 • organizacija je imela na dan 1.2.2021 zaposlene vsaj tri osebe za poln ali krajši delovni čas ali je imela na dan 1.2.2021 zaposleno vsaj eno osebo za polni ali krajši delovni čas in ima vsaj 200 članov,
 • ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun,
 • ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo,
 • ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
 • za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem razpisu, niso pridobile drugih javnih sredstev.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? V okviru tega javnega razpisa so upravičeni naslednji stroški:

 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
 • nakup IKT opreme,
 • posredni stroški v pavšalnem znesku do 15 % stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom.

Koliko sredstev lahko pridobim? Za leto 2021 je v okviru tega razpisa predvidenih 260.000 EUR sredstev, v okviru razpisa pa lahko zaprosite za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Skrajni rok za prijavo je 30.7.2021.