Sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja delovnih mest na obmejnih problemskih območjih Republike Slovenije

Mar. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis, preko katerega lahko pridobite sofinanciranje za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, povezanih z:

• vzpostavitvijo nove poslovne enote,
• razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
• diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
• spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Ali sem upravičen do sredstev javnega razpisa? Osnovni pogoj je, da ste registrirani kot pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in na dan oddaje vloge na razpis poslujete vsaj 18 mesecev. Na razpis se lahko prijavijo tudi zadruge.

Za uspešno pridobitev sredstev na razpisu mora vaše podjetje biti registrirano v enem izmed upravičenih območij, pod katere prištevamo naslednje občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

Kaj so upravičeni stroški v okviru tega razpisa? Sredstva, pridobljena na tem razpisu, lahko porabite za:

• nakup strojev in opreme,
• nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod
pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
• gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
• nakup objektov in zemljišč.

Koliko sredstev lahko pridobim? Višina sofinanciranja, ki jo lahko pridobite, je odvisna od velikosti podjetja ter kohezijske regije, v kateri se nahajate.

V občinah vzhodne kohezijske regije lahko pridobite do:

• 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
• 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
• 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

V občinah zahodne kohezijske regije lahko pridobite do:

• 30 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
• 20 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
• 10 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Na razpis se morate prijaviti najkasneje do 30.4.2021