Sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Mar. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis, preko katerega lahko pridobite sofinanciranje za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, povezanih z:

• vzpostavitvijo nove poslovne enote,
• razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
• diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
• spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Ali sem upravičen do sredstev javnega razpisa? Osnovni pogoj je, da ste registrirani kot pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in na dan oddaje vloge na razpis poslujete vsaj 18 mesecev. Na razpis se lahko prijavijo tudi zadruge.

Za uspešno pridobitev sredstev na razpisu mora vaše podjetje biti registrirano v enem izmed upravičenih območij, pod katere prištevamo naslednje občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

Kaj so upravičeni stroški v okviru tega razpisa? Sredstva, pridobljena na tem razpisu, lahko porabite za:

• nakup strojev in opreme,
• nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod
pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
• gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,

Do kandidiranja za sredstva na tem javnem razpisu so upravičeni prijavitelji s projekti, ki imajo:

  • najmanj 200.000,00 upravičenih stroškov projekta ter najmanj 300.000,00 eurov vrednost vseh stroškov projekta (upravičenih in neupravičenih stroškov),
  • največ 1.000.000,00 eurov upravičenih stroškov. MGRT bo vse stroške nad 1.000.000,00 eurov (ne glede na to ali bi lahko bili upravičeni ali neupravičeni) štelo kot neupravičene in jih ne bo sofinanciralo.

 

Koliko sredstev lahko pridobim? Višina sofinanciranja, ki jo lahko pridobite, sledi karti regionalne državne pomoči za obdobje 2022 – 2027, skladno s katero se delež sofinanciranja lahko giblje med 15% do 50% upravičenih stroškov, v odvisnosti od velikosti podjetja in od lokacije investicije.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Na razpis se morate prijaviti najkasneje do 11.4.2022.