Spodbude za mikro, mala in srednje velika podjetja s področja lesarstva za uvajanje novih produktov

Mar. 2021

Slovenski podjetniški sklad razpisuje možnost sofinanciranja operacij podjetij iz lesnopredelovane industrije, ki imajo namen uvesti nove ali izboljšane izdelke na področju predelave in obdelave lesa.

Upravičenci do sredstev iz razpisa: mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge. Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja veljajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Upravičeni stroški:

  • stroški nakupa novih opredmetenih osnovnih sredstev ,
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10% celotnih upravičenih stroškov operacije),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona). V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni.

Višina sredstev, ki so na voljo v letu 2021: 4.000.000 EUR

Naslednji rok za oddajo vlog: 15.5.2021