Vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Jan. 2022

Vsebina razpisa: Minstrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis, v okviru katerega je možno pridobiti sredstva za sofinanciranje energetsko in okoljsko učinkovitih in zeleno naravnanih operacij v turizmu, ki bodo nadgrajena z uporabo sodobnih digitalnih orodij in rešitev. V okviru razpisa sta sofinancirana dva sklopa:

SKLOP A: nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono, z namenom dviga dodane vrednosti in vplivom na povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij.

SKLOP B: izgradnja in/ali obnova nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer:

 • hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj 15 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*,
 • kampov in glampingov kategorije vsaj 4*.

Obnova lahko vključuje tudi dozidavo/širitev nastanitvenih kapacitet, vendar mora biti pridobljena kategorija obstoječih in dodatnih kapacitet vsaj 3*, pri tem pa mora širitev obsegati vlaganja v vsaj pet novih nastanitvenih enot. Kot 15 nastanitvenih enot se štejejo naslednje kategorije objektov: hoteli, moteli, penzioni in gostišča. Za glampinge ne obstaja nacionalni sistem kategorizacije, zato bodo glampingi, ki bodo predmet sofinanciranja na javnem razpisu, morali ob zaključku projekta izkazati pridobitev kategorizacije vsaj 4* po sistemu World of Glamping ali drugemu primerljivemu mednarodnemu sistemu kategorizacije glampingov.

Ali sem upravičen do sredstev iz javnega razpisa? Do sredstev iz javnega razpisa ste upravičeni, če imate status mikro, malega ali srednje velikega ali velikega podjetja v Sloveniji. Do sredstev so upravičeni tudi samostojni podjetniki, in zadruge.

 • na SKLOP A se lahko prijavijo (poleg navedenih v prejšnji alineji) tudi lokalne skupnosti (občine) ali drugi javni subjekti (npr.: javni zavodi…), ki so upravljalci večjih slovenskih smučišč, kot izhaja iz evidence Ministrstva za infrastrukturo, ki je vzpostavljena na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih,
 • na SKLOP B se  med naštetimi v prvi alineji tega odstavka ne morejo prijaviti prijavitelji, ki so velika podjetja in podjetja v javni lasti z neposrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 25 %, ali posrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 50 %. Posredno občinsko in/ali državno lastništvo pomeni lastništvo preko lastništva v drugi pravni osebi, ki je (so)lastnica subjekta, ki se prijavlja na javni razpis.

Za SKLOP B so upravičeni le pravni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma in sicer po SKD I55 (Gostinske nastanitvene dejavnosti) ter I56 (Dejavnost strežbe jedi in pijač).

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? V okviru razpisa se sofinancirajo naslednji upravičeni stroški:

SKLOP A: V okviru sklopa A se sofinancirajo stroški za naložbe, vključno s pomočjo za izgradnjo ali nadgradnjo večnamenske rekreacijske infrastrukture. Upravičeni stroški za pomoč za naložbe v večnamensko infrastrukturo so stroški naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva in sicer:

a) Stroški gradnje žičniške, spremljajoče žičniške infrastrukture in druge infrastrukture v prestrukturiranje ponudbe gorskih središč v celoletna gorska središča za aktivni oddih:

 • stroški pripravljalnih del z izjemo nakupa zemljišč, gradbenih in inštalacijskih del (GOI dela), postavitve, dobave in montaže, v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.

b) Investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva:

 • investicije v žičniško infrastrukturo (žičniške naprave, kot so sedežnice, gondole, itd.), v spremljajočo žičniško infrastrukturo (servisni prostori, sanitarije, osvetlitev, info točke, itd.), in drugo infrastrukturo v prestrukturiranje ponudbe gorskih središč v celoletna gorska središča za aktivni oddih (glej opombo 10), dobava in montaža, v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.

c) Stroški neopredmetenih osnovnih sredstev:

 • nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev, povezanih s preoblikovanjem v celoletno gorsko središče za aktivni oddih.

 

SKLOP B: V okviru sklopa B se sofinancirajo stroški za naložbe, vključno s pomočjo za izgradnjo ali nadgradnjo namestitvenih kapacitet. Upravičeni stroški so stroški naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva in sicer:

a) Stroški gradnje in pripadajoče infrastrukture:

 • stroški pripravljalnih del z izjemo nakupa zemljišč, gradbenih, inštalacijskih del (GOI dela) in fino-zaključnih del, postavitve, dobave in montaže, v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.

b) Investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva:

 • stroji in oprema v objektu in neposredni okolici (pripadajoč vrt ali terasa itd.), v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.

c) Stroški neopredmetenih osnovnih sredstev:

 • nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev.

 

Koliko sredstev lahko pridobim? Višina sofinanciranja je odvisna od tega, na kateri sklop se prijavljate in je določena, kot sledi spodaj:

SKLOP A:

 • znesek pomoči za naložbe v športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ne presega razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom naložbe. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi ali prek mehanizma za vračilo sredstev;
 • ter hkrati sofinanciranje znaša do največ 80% upravičenih stroškov ob dodatni zahtevi, da je zgornja meja sofinanciranja do največ 8.000.000,00 EUR.

SKLOP B:

 • do 20 % upravičenih stroškov v primeru mikro in malih podjetij in
 • do 10 % upravičenih stroškov v primeru srednje velikih podjetij.

Najvišja višina pomoči v okviru tega razpisa za SKLOP B znaša 2.000.000,00 EUR.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Skrajni rok za prijavo na razpis je 10.2.2022.