Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep za operacijo investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev

Feb. 2022

Vsebina razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe za izboljšanje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih s pitno vodo. Cilj razpisa je zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšati dostop do pitne vode. Izgraditi manjkajoče vodovodne sisteme, ki oskrbujejo pod 10.000 prebivalcev na območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo, vendar pa ta še ni zagotovljena.

Ali sem upravičen do sredstev iz javnega razpisa? Za namen operacije »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev«, je skladno končni prejemnik finančne podpore oziroma investitor lahko lokalna (samoupravna) skupnost – občina, ki upravlja z vodovodnim sistemom oziroma vodilna občina v projektu, ki se z ostalimi občinami dogovori o izvajanju projekta na vodovodnem sistemu, ki leži med občinami. Za potrebe izvajanja projekta izgradnje vodovodnega sistema, občine sklenejo medobčinsko pogodbo o načinu izvajanja, skupnega sofinanciranja projekta in upravljanja vodovodnega sistema, ki je v celoti v občinski lasti.

Kaj so upravičeni stroški po tem projektu: V okviru razpisa so upravičeni naslednji stroški:

  • stroški izgradnje nove infrastrukture sistemov za pitno vodo s pridobljenimi pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji,
  • stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije,
  • gradbeni nadzor,

Vsi upravičeni stroški so morali nastati pred 20.2.2020, kar se izkazuje z datumom računov.

Koliko sredstev lahko pridobim? Minimalna višina dodeljenih sredstev je 100.000,00 EUR, maksimalna pa 1.000.000,00 EUR. Spodnja meja vrednosti projekta za sofinanciranje je  200.000 EUR. Projekt se sofinancira v višini 50% sredstev iz sklada Nacionalnega programa za okrevanje in odpornost.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Oddajo vloge s prilogami v papirni obliki je možno vložiti od objave razpisa do 31.12.2023 preko pošte ali glavne pisarne MOP. Obravnavane bodo samo popolne vloge po vrstnem redu prispetja.